אישורי העמותה

העדר התקשרות עם בעל עניין
אישור ניהול פנקסי חשבונות ורשומות

לתרום לנו