top of pageמדיניות ביטול תרומה / עסקה

ניתן לבטל עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.א

לתרום לנו

                            

bottom of page