אישורי העמותה

אישור 46 לפקודת מס הכנסה
   אישור ניהול תקין לשנת 2021
אישור ניהול פנקסי חשבונות ורשומות
אישור ניהול תקין לשנת 2022
העדר התקשרות עם בעל עניין

לתרום לנו