top of page

עדכונים

                           צידה לדרך

                           יש לך - תן. קשה? אני יודע. 
                             אבל תן בכל זאת.

                             ללא תרעומת, מכל הלב.
                              זה חשוב.
                               נסיון - ומי יודע?

                              אולי בשורת הימים

                              שיגיעו (לא כ"כ מהר),

                           כאשר ישתנה האדם
                   (חייבים להאמין),

             והוא ייהנה יותר לתת מאשר לאגור.

        פשוט לא יהיה מסוגל לנהוג אחרת.

  בינתיים תעניק משלך באורך רוח

עד אשר יחלוק האדם בשמחה את מה שיש לו.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

לתרום לנו

                            
bottom of page